همراهان عزیز عمران زاگرس، سایت حال حاضر به صورت آزمایشی در حال اجرا می باشد. لطفا جهت ثبت نام در دوره ها و بهره مندی از محتوا آموزشی به سایت قبل به آدرس زیر مراجعه کنید. سایت عمران زاگرس

وبینار High Fidelity Non-Linear Structural Analysis – Buildings Under Extreme Loads

Event details

Extreme Loading® for Structures Software or ELS, is an advanced non-linear structural analysis software tool designed specifically for structural engineers. ELS allows structural engineers to study the 3D behavior of structures through both the continuum and discrete stages of loading. This includes static and dynamic loads such as those generated by a blast, seismic events, impact, progressive collapse, and the wind. Unlike many structural analysis software tools which are based on the Finite Element Method (FEM), ELS utilizes a non-linear solver based on the Applied Element Method (AEM).

This allows ELS to automatically analyze structural behavior during elastic and inelastic modes including the automatic yielding of reinforcement, detection, and generation of plastic hinges, buckling & post-buckling, crack propagation, membrane action & P-Delta effect, and separation of elements. The resulting debris and impacts with structural elements are also automatically analyzed and stress redistribution is inherently calculated.

5/12/2022, 8:30 PM – 5/12/2022, 10:00 PM

Time zone: (UTC+03:30) Tehran

Speakers

Ayman El Fouly, PE

تاریخ برگزاری

5/12/2022, 8:30 PM – 5/12/2022, 10:00 PM

.برای ثبت نام رایگان بر روی لینک زیر کلیک کنید

FREE REGISTER

مطالب مرتبط
2 دقیقه

نتایج بررسی حادثه متروپل

عمران زاگرس

یکی از مهم ترین راهکارهای مطرح در دنیا جهت پیشگیری از تکرار یا کاهش خسارات ناشی از حوادث درس آموزی از وقایع گذشته است. زمانی که ایمنی برتر از منافع شخصی و جناحی در نظر گرفته شود، واکاوی رخدادهای پیشین به دور از هرگونه ملاحظه سیاسی، جناحی، طبقاتی و … صورت میپذیرد و عملا منجر […]

1 دقیقه

the Awareness Building Workshop on Modern Reinforced Concrete Building Codes

عمران زاگرس

Registration for ACI Workshop On behalf of the U.S. Agency for International Development (USAID) and the American National Standards Institute (ANSI), thank you for your interest in the workshop. This form is to register for the Awareness Building Workshop on Modern Reinforced Concrete Building Codes, which will take place on a (TBD) REGISTER NOW