همراهان عزیز عمران زاگرس، سایت حال حاضر به صورت آزمایشی در حال اجرا می باشد. لطفا جهت ثبت نام در دوره ها و بهره مندی از محتوا آموزشی به سایت قبل به آدرس زیر مراجعه کنید. سایت عمران زاگرس

the Awareness Building Workshop on Modern Reinforced Concrete Building Codes

On behalf of the U.S. Agency for International Development (USAID) and the American National Standards Institute (ANSI), thank you for your interest in the workshop.
This form is to register for the Awareness Building Workshop on Modern Reinforced Concrete Building Codes, which will take place on a (TBD)
مطالب مرتبط
3 دقیقه

وبینار Induced Seismicity due to Gas Extraction: Dynamic Analyses for Retrofitting at Groningen

عمران زاگرس

Synopsis In the last decade, with the pressure to increase local energy supplies by unlocking the energy potential of the ground, induced seismicity in the northern part of Europe has considerably increased. At the same time, the existing building stock in the region was not designed to sustain such seismic demands. Consequently, structural and non-structural […]

2 دقیقه

نتایج بررسی حادثه متروپل

عمران زاگرس

یکی از مهم ترین راهکارهای مطرح در دنیا جهت پیشگیری از تکرار یا کاهش خسارات ناشی از حوادث درس آموزی از وقایع گذشته است. زمانی که ایمنی برتر از منافع شخصی و جناحی در نظر گرفته شود، واکاوی رخدادهای پیشین به دور از هرگونه ملاحظه سیاسی، جناحی، طبقاتی و … صورت میپذیرد و عملا منجر […]