همراهان عزیز عمران زاگرس، سایت حال حاضر به صورت آزمایشی در حال اجرا می باشد. لطفا جهت ثبت نام در دوره ها و بهره مندی از محتوا آموزشی به سایت قبل به آدرس زیر مراجعه کنید. سایت عمران زاگرس

گروه مدرسین شرکت cft ایران

مهندس یاسر بذر افشان مهندس مهدی شهیدی خواه

دوره های گروه مدرسین شرکت cft ایران
درباره گروه مدرسین شرکت cft ایران

مهندس یاسر بذر افشان
مهندس مهدی شهیدی خواه