همراهان عزیز عمران زاگرس، سایت حال حاضر به صورت آزمایشی در حال اجرا می باشد. لطفا جهت ثبت نام در دوره ها و بهره مندی از محتوا آموزشی به سایت قبل به آدرس زیر مراجعه کنید. سایت عمران زاگرس

کسری ناصری

*کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی زلزله
*مدرس دوره های حرفه ای طراحی و مقاوم سازی ساختمان

دوره های کسری ناصری
درباره کسری ناصری

*کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی زلزله
*مدرس دوره های حرفه ای طراحی و مقاوم سازی ساختمان