همراهان عزیز عمران زاگرس، سایت حال حاضر به صورت آزمایشی در حال اجرا می باشد. لطفا جهت ثبت نام در دوره ها و بهره مندی از محتوا آموزشی به سایت قبل به آدرس زیر مراجعه کنید. سایت عمران زاگرس

پیش ثبت نام
۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان
پیش ثبت نام
۸۵۰.۰۰۰ تومان۹۵۰.۰۰۰ تومان
پیش ثبت نام
۱.۹۰۰.۰۰۰ تومان۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پیش ثبت نام
۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان
پیش ثبت نام
۹۰۰.۰۰۰ تومان۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پیش ثبت نام
۹۸۰.۰۰۰ تومان۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان
پیش ثبت نام
۸۸۰.۰۰۰ تومان۹۸۰.۰۰۰ تومان
پیش ثبت نام
۴.۶۵۰.۰۰۰ تومان۵.۹۸۰.۰۰۰ تومان
پیش ثبت نام
۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان
پیش ثبت نام
۶۰۰.۰۰۰ تومان
پیش ثبت نام
۳.۶۰۰.۰۰۰ تومان۴.۷۰۰.۰۰۰ تومان
پیش ثبت نام
۸.۸۵۰.۰۰۰ تومان۱۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان
پیش ثبت نام
۴.۷۰۰.۰۰۰ تومان۶.۸۴۰.۰۰۰ تومان
پیش ثبت نام
۴.۸۵۰.۰۰۰ تومان۶.۹۵۰.۰۰۰ تومان